สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07234 หนองหัววัว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
อัญชลี ชำนาญยงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จุฑาทิพย์ พลยงค์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วิภาภร โมลาลาย  
พยาบาลวิชาชีพ
ภัทราวดี แสนเมือง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ขัตติยา ยิ้มแย้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จตุพร ยุทธศิลป์เสวี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วาลิวัน พลไกร  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document