สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07235 ลานไผ่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
มารยาท แพงลม  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นิมิตร หนองหลวง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศดานันท์ อบเชย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จรรยา บดีรัฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพัตรา พรมมี  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document