สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07236 เกศกาสร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
อภิรมณ์ คำตะวงษ์  
ยาม
จิราวรรณ เจนจบ  
นักวิชาการสาธารณสุข
บุญสิตา เอี่ยมละออ  
นักวิชาการสาธารณสุข
พัชรพร คล้ายทอง  
ทันตาภิบาล
นัตติยา ทองน้อย  
แพทย์แผนไทย
ศิริวรรณ ตื้อยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document