สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07237 บึงมาลย์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
สีหนุ เวียนแป๊ะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เนตญา ชมชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพจิตร พิลึก  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
Siwaree Pimprasert  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document