สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07239 อินทรานุสรณ์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
หยาดพิรุณ อินเลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทองเพียร เกตุแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วิโรจน์ สังข์ยก  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จันทร์ตรี ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กัลยา ขรพัต  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กฤษณา รอดพร้อม  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document