สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07240 ลานตาบัว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
น้ำทิพย์ ชำนิเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจวรรณ บุญญาสุคนธ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทินกร ชูชื่น  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิสิริญ ลอสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document