สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07242 ประดู่งาม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ทับทิม ยางสูงสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิสิษฐ์ พานชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document