สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07243 จันทิมา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
อนุชิต พรมไชย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กาญจนา สุภาภรณ์ประดับ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Poom Sanyawichai  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document