สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07244 หนองนกชุม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
อุเทน ทองนวล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นวรัตน์ ปานสุด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิภาพร สุคนทา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เพชรรัตน์ บุราณรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document