สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07245 ทุ่งทอง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ชมพูนุท เลิศจรรยาวัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ฝนทอง แกล้วกสิกรรม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
วัชราพร จำรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติรัตน์ อรุณไพร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปรานี คงเพชรศักดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ธัญญภาดา ใจแสน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อดุลย์ นาดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สมปรารถนา หวังพิทักษ์วงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document