สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07245 ทุ่งทอง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
ชนัดดา ณัฐดนัยปริพัตร  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
อัษฎาวุธ มีเศรษฐี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชุติรัตน์ อรุณไพร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วัชราพร จำรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรานี คงเพชรศักดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อดุลย์ นาดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชมพูนุท เลิศจรรยาวัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ฝนทอง แกล้วกสิกรรม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
สมปรารถนา หวังพิทักษ์วงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญภาดา ใจแสน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน


Untitled Document