สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07245 ทุ่งทอง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
วัชราพร จำรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญภาดา ใจแสน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ชมพูนุท เลิศจรรยาวัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปรานี คงเพชรศักดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ชุติรัตน์ อรุณไพร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ฝนทอง แกล้วกสิกรรม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อดุลย์ นาดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สมปรารถนา หวังพิทักษ์วงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document