สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07245 ทุ่งทอง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ชมพูนุท เลิศจรรยาวัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อดุลย์ นาดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สมปรารถนา หวังพิทักษ์วงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชราพร จำรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรานี คงเพชรศักดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ธัญญภาดา ใจแสน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อัษฎาวุธ มีเศรษฐี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชุติรัตน์ อรุณไพร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ฝนทอง แกล้วกสิกรรม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน


Untitled Document