สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07246 ถาวรวัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กิตติวัฒน์นาคทอง นาคทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จรรจิรา เล็กแจ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิทวัส ขันทองคำ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มยุรี จันทร์ต้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อ้อยทิพย์ อยู่ยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภุชิสสะ ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document