สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07246 ถาวรวัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
อ้อยทิพย์ อยู่ยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิทวัส ขันทองคำ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มยุรี จันทร์ต้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวนันท์ กันยาบุญ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กิตติวัฒน์นาคทอง นาคทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ภุชิสสะ ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรรจิรา เล็กแจ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document