สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07247 บึงสำราญ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
วิชัย อนุสรณ์ประดิษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จารุวดี มีหมื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชญาน์นนท์ วังนาค  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วาสิณี ภูวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document