สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07248 หนองหล่ม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ธัญญรัตน์ เที่ยงสุวรรณ์  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
สุรชัย วันเชื้อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
ปนัดดา งิ้วไธสง  
พยาบาลวิชาชีพ


Untitled Document