สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
พรนภา เตจ๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริพร ประสิทธิ์กสิกรณ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ดวงพร จำปาเทศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
แววตา พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วันโชค อารี  (เกษียณ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
มลพิลา ทรงกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุกฤษณ์ ฤทธิพันธุ์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
วสันต์ นาคสนธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document