สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
มลพิลา ทรงกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุกฤษณ์ ฤทธิพันธุ์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ดวงพร จำปาเทศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศิริพร ประสิทธิ์กสิกรณ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
วสันต์ นาคสนธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรนภา เตจ๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันโชค อารี  (เกษียณ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
แววตา พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document