สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ดวงพร จำปาเทศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
แววตา พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรนภา เตจ๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสันต์ นาคสนธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มลพิลา ทรงกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศิริพร ประสิทธิ์กสิกรณ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน


Untitled Document