สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07250 หินดาต ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
พนิดา ท้าวทา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อุมาพร อินต๊ะนาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปฏิคม เจ็งเลิศศิริทรัพย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญการ
ฉัตรฑรินทร์ เที่ยงตรง  
แพทย์แผนไทย
ศตวรรษ สวัสดิ์รักษา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อุษา แก่นอินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document