สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07252 เพชรเจริญ ,สถานีอนามัยบุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
นิชานันท์ แตงนวน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ลักขณา ยอดคีรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กิตติยา สุทธิพรม  
แพทย์แผนไทย
สมเกียรติ พลอยไป  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรสวรรค์ ภูมี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document