สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07253 บึงบ้าน ,รพ.สต.



บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
พนา อ่อนน้อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศุภเมธี เกษวิริยะการ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document