สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07253 บึงบ้าน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ศุภเมธี เกษวิริยะการ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พนา อ่อนน้อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document