สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07254 ชายเคือง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
สมพร สามล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรกมล จันทร์กลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
wilai saenya  
พยาบาลวิชาชีพ
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มานะ เพ็งยิ้ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เบญจวรรณ วีระพันธ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วารุณี สุทา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อมรรัตน์ แก้วสุขา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document