สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07254 ชายเคือง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรกมล จันทร์กลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมรรัตน์ แก้วสุขา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มานะ เพ็งยิ้ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมพร สามล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วารุณี สุทา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เบญจวรรณ วีระพันธ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document