สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07255 วังชะโอน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ณฐมน เรือนคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เดือนแรม เนตรแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
กรภัทร์ เอี้ยวรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุมิตรา เจ้าเจ็ด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เกศรา ภู่ทอง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document