สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07257 โนนพลวง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
อภินันท์ พันพิพัฒน์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทัศณ์นอร พิสัตย์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชมพูนุช เอี้ยวรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document