สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07258 ท่าคูณ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
จันทิมา กิตติถนอมวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฉวีวรรณ เรืองงาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมพร พึ่งพัก  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กัญญาภัค นิลตะโก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document