สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07259 หนองแดน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ฉวีวรรณ ยวลใจ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
โชติรส อินทเสน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พวงทอง สมป่าสัก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาธิต แผนดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กุญช์ภัช จันทรัตน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document