สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07261 โกสัมพี ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
เอกสิทธิ์ เกษมสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อรัญญา พุทธวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชิตา อ้ายง้าว  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ขนิษฐา พรมจันทร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เพ็ญศรี คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจรัตน์ รังเพชร  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
รุ่งเรือง อ้ายง้าว  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document