สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07262 ท่าพุทรา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ปาริฉัตร พงษ์หาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาลี่ ศรศิลป์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กาญจนา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
รัตนาวดี พิมพ์จันทรา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จุฑามาศ ชมภูศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กิตติ อุดมรัตนศิริชัย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส


Untitled Document