สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07262 ท่าพุทรา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กาญจนา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
จุฑามาศ ชมภูศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปาริฉัตร พงษ์หาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาลี่ ศรศิลป์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รัตนาวดี พิมพ์จันทรา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document