สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07263 โนนสมบูรณ์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
รัฐพงศ์ ด่อนแผ้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประไพ พรไธสง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธณัฐภรณ์ เกษมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ ภิรมย์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จุฑารัตน์ ติระสา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document