สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07264 เกาะรากเสียด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
สมบัติ คงรัตน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศันสนีย์ พัฒนคูหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document