สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07264 เกาะรากเสียด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
สมบัติ คงรัตน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศันสนีย์ พัฒนคูหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทิมา กิตติถนอมวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document