สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10557 คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัยบุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ณัฐณิชา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จุฑาทิพย์ ตาสุสี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วารินทร์ เขื่อนยัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พันทิพา โฉมโชค  
แพทย์แผนไทย
อนุพล เขื่อนยัง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document