สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 65 คน
มีรูปประจำตัว 55 คน
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จารินี รักษาสิทธิ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เมธาวี ปรักมานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพาภรณ์ พงษ์ศรี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด


Untitled Document