สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14039 ส่องตาแล ,รพ.สต.



บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
พัทธ์ธีรา กาหลง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณัฐฐาวีรนุท สิงห์ลอ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จันทร์จิรา ตุ้ยโชติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เกรียงศักดิ์ ตุ้ยโชติ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จุฑามาศ อาโป  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document