สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14039 ส่องตาแล ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
จุฑามาศ อาโป  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พัทธ์ธีรา กาหลง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
Kriangsak Tuichot  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จันทร์จิรา ตุ้ยโชติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐฐาวีรนุท สิงห์ลอ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document