สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14040 ทุ่งซ่าน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
สุรินทอง ชิดประเสริฐ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กรกฎต์ ศรีอุทัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิตรัตน์ พลกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนงค์ คงฟัก  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document