สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 68 คน
มีรูปประจำตัว 40 คน
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปุณชญา คำวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ชุติกาญจน์ ธรรมสอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไล แสนยาเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน


Untitled Document