สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 69 คน
มีรูปประจำตัว 41 คน
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
wilai saenya  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชุติกาญจน์ ธรรมสอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ชุลีพร ธินะ  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปุณชญา คำวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ


Untitled Document