สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กุลสินี สาพาที  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชระ อำนาจ  
นายช่างเทคนิค
ธฐรัศม์ชนม์ ชุติเวทย์คู  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
รัศมิ์ณสรณ์ วงศ์นากนากร  
คนงาน
ตวงรัตน์ กูลทองคำ  
คนงาน ปฏิบัติงาน


Untitled Document