สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

15019 ปางมะนาว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ภัทรกุล โสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จุรีรัตน์ ปอขุน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ดิเรก ดวงเกตุ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document