สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

24014 เทศบาลนครชุม,ศูนย์บริการบุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ศิริวัฒน์ แซ่ตั้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุวรรณี แจ้งดี  
แม่บ้าน
ฐพัชร์ กระจ่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรรณิศา ต๋าแปง  
นักวิชาการสาธารณสุข
อรพรรณ ก้อนหิน  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุพนิต แย้มกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document