สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

24014 เทศบาลนครชุม,ศูนย์บริการบุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
สุพนิต แย้มกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ ก้อนหิน  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศิริวัฒน์ แซ่ตั้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชลิดา สุดไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุวรรณี แจ้งดี  
แม่บ้าน
ฐพัชร์ กระจ่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรรณิศา ต๋าแปง  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document