สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

25057 ปางขนุน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
แสงดาว มีพระจันทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พรรณพัชร แซ่กือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล อาวุโส
ชลาลัย โป่งบาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เตือนใจ คำบุญ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธนิดา ลงผิว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document