สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

26104 ป่าคา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
เกรียงศักดิ์ ศรีจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข
จริยา ชัยวิริยะสกุล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อุษณกร แซ่จ้าง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document