สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28009 เทศบาลพรานกระต่าย,ศุนย์บริการฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
เกรียงไกร ชูศักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประภาพรรณ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฏยา บดีรัฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document