สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ชไมพร ดำดิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เข็มทราย มูลมิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กังสดาล สุทธวิรีสรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รวินวรกานต์ ญาติรวี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันชัย ฉัตร์แหลม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นาตยา สุขจันทร์ตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรไพลิน จันทร์พรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาพร ธารเปี่่ยม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรลภัส สิทธิเขต  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ชญาดา ญาณะพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิลักษณ์ บุญน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document