สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
เพชรไพลิน จันทร์พรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรลภัส สิทธิเขต  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
สุทธิลักษณ์ บุญน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข
เข็มทราย มูลมิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร ธารเปี่่ยม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กังสดาล สุทธวิรีสรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชไมพร ดำดิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นาตยา สุขจันทร์ตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชญาดา ญาณะพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันชัย ฉัตร์แหลม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รวินวรกานต์ ญาติรวี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุทธิวรรณ อร่ามเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document