สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
สุภาพร ธารเปี่่ยม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรไพลิน จันทร์พรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เข็มทราย มูลมิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รวินวรกานต์ ญาติรวี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชไมพร ดำดิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุทธิลักษณ์ บุญน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข
กังสดาล สุทธวิรีสรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรลภัส สิทธิเขต  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
วันชัย ฉัตร์แหลม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สุทธิวรรณ อร่ามเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชญาดา ญาณะพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นาตยา สุขจันทร์ตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document