สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 13 คน
มีรูปประจำตัว 12 คน
วันชัย ฉัตร์แหลม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นาตยา สุขจันทร์ตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชญาดา ญาณะพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิวรรณ อร่ามเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รวินวรกานต์ ญาติรวี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพชรไพลิน จันทร์พรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรลภัส สิทธิเขต  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
พรปวีณ์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร ธารเปี่่ยม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชไมพร ดำดิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เข็มทราย มูลมิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิลักษณ์ บุญน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข
กังสดาล สุทธวิรีสรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document