สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
ชญาดา ญาณะพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันชัย ฉัตร์แหลม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พรลภัส สิทธิเขต  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ชไมพร ดำดิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เข็มทราย มูลมิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรไพลิน จันทร์พรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุทธิลักษณ์ บุญน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข
นาตยา สุขจันทร์ตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิวรรณ อร่ามเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รวินวรกานต์ ญาติรวี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กังสดาล สุทธวิรีสรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร ธารเปี่่ยม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document