สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
กังสดาล สุทธวิรีสรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชไมพร ดำดิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เพชรไพลิน จันทร์พรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รวินวรกานต์ ญาติรวี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุทธิลักษณ์ บุญน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข
พรลภัส สิทธิเขต  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
วันชัย ฉัตร์แหลม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นาตยา สุขจันทร์ตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร ธารเปี่่ยม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เข็มทราย มูลมิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชญาดา ญาณะพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document