สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
พรปวีณ์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ผ่องพรรณ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เตชิณี พลแสน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มัณทนา ปันเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ผกาวรรณ ศรัทธานทท์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรชิตา ปิงวงศ์ษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อรุณสิริ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุจิตรา วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ปาลินธรา ทหารเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document