สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
พรปวีณ์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรุณสิริ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัณทนา ปันเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เตชิณี พลแสน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรชิตา ปิงวงศ์ษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปาลินธรา ทหารเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ผกาวรรณ ศรัทธานทท์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุจิตรา วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ผ่องพรรณ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document