สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
เตชิณี พลแสน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรชิตา ปิงวงศ์ษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผ่องพรรณ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัณทนา ปันเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปาลินธรา ทหารเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุจิตรา วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ผกาวรรณ ศรัทธานทท์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรปวีณ์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรุณสิริ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document