สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
เตชิณี พลแสน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มัณทนา ปันเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรชิตา ปิงวงศ์ษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผ่องพรรณ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุจิตรา วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ปาลินธรา ทหารเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ผกาวรรณ ศรัทธานทท์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อรุณสิริ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document