สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


บึงสามัคคี ,รพช.
ข้อมูลบุคลากร


10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
เบอร์โทรศัพท์ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : punn2600@gmail.com
11229 ไทรงาม ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055775675
E-mail : oesiri00@gmail.com
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055741788
E-mail :
11230 คลองลาน ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055786262
E-mail :
12050 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง  
เบอร์โทรศัพท์ : 055761007
E-mail : -
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055871672
E-mail : ิิbeungsamakkee.lab@gmail.com
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055862208
E-mail : saithong.hospital@hotmail.com
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055769086
E-mail : lkbhos@gmail.com


Untitled Document