สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


เบอร์โทรศัพท์
1  00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ. 0819532966
2  00661 ไทรงาม ,สสอ. 055791008
3  00662 คลองลาน ,สสอ.
4  00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ. 055779012
5  00664 คลองขลุง ,สสอ. 055781008
6  00665 พรานกระต่าย ,สสอ. 055761015
7  00666 ลานกระบือ ,สสอ. 055769126
8  00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ. 055862176
9  00668 ปางศิลาทอง ,สสอ. 055029872
10  00669 บึงสามัคคี ,สสอ. 055772510
11  00670 โกสัมพีนคร ,สสอ. 055029134
12  60000 สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ 056371831
13  62000 สอ.สธ.กพ.
 

Untitled Document