สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ลานกระบือ ,สสอ.
ข้อมูลบุคลากร


00669 บึงสามัคคี ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055772510
E-mail :
00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055029872
E-mail : pangreport6209@hotmail.com
00666 ลานกระบือ ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055769126
E-mail : sso.lankrabue.2566@gmail.com
00664 คลองขลุง ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055781008
E-mail :
00665 พรานกระต่าย ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055761015
E-mail :
62000 สอ.สธ.กพ.  
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
00661 ไทรงาม ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055791008
E-mail : sai201@windowslive.com
00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055862176
E-mail : saithong_49@hotmail.com
00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 0819532966
E-mail : lomchoy2966@gmail.com
00662 คลองลาน ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055779012
E-mail : ไม่มี
60000 สปสช.เขต 3 นครสวรรค์  
เบอร์โทรศัพท์ : 056371831
E-mail : Sasithorn.c@nhso.go.th
00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.  
เบอร์โทรศัพท์ : 055029134
E-mail : sso_kosumpee@windowslive.com


Untitled Document