สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ปากอ่าง ,รพ.สต.
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 124 แห่ง


07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055739279
E-mail : tritrung07145.muangkp@gmail.com
07146 วังประดา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 0864413277
E-mail :
07147 ปากอ่าง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864413132
E-mail :
07148 วังตะเคียน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 9 จาก 11 คน
โทรศัพท์ : 055869118
E-mail : wangtakien07148.muangkp@hotmail.com
07149 คลองดู่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0839537880
E-mail : kumphet@hotmail.com
07150 มอสำราญ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864413136
E-mail : morsamran07150.muangkp@hotmail.com
07151 หนองปิ้งไก่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055850100
E-mail : nongpingkai07151.muangkp@hotmail.com
07152 หนองกอง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 12 คน
โทรศัพท์ : 055766413
E-mail : nongkong07152.muangkp@gmail.com
07153 แม่นารี ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055763264
E-mail :
07154 นครชุม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055799451
E-mail : kpp07154@hotmail.com
07155 สหกรณ์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055851122
E-mail : sahakorn07155@gmail.com
07156 ทรงธรรม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055701052
E-mail : songtham07156.muangkp@hotmail.com
07157 ท่าไม้แดง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055852060
E-mail :
07158 หนองปลิง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055841681
E-mail :
07159 น้ำดิบ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07160 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 0845684632
E-mail : popattana07160.muangkp@hotmail.com
07161 บ้านไร่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055741645
E-mail : report07161@hotmail.co.th
07162 มะกอกหวาน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 0864413140
E-mail : makokwarn07162.muangkp@gmail.com
07163 คณฑี ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 0834104656
E-mail : kontee07163.muangkp@hotmail.com
07164 มอสูง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864323312
E-mail : morsoong@gmail.com
07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055745510
E-mail : morsomboon07165.muangkp@gmail.com
07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055741996
E-mail : banmai07166muangkp@hotmail.com
07167 น้ำโท้ง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055746536
E-mail : numtong07167.muangkp@gmail.com
07168 คลองแม่ลาย ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055705744
E-mail : klongmaelai07168.muangkp@gmail.com
07169 ยางเรียง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864413214
E-mail :
07170 ธำมรงค์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864407620
E-mail : thammarong07170.muangkp@hotmail.com
07171 หนองกรด ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 0813512021
E-mail : nongkrod07171.muangkp@hotmail.com
07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0994681196
E-mail : posawat07172.muangkp@gmail.com
14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055716715
E-mail : prathom_health@hotmail.com
22957 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 2  
มีรูปประจำตัว 0 จาก 0 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
24014 เทศบาลนครชุม,ศูนย์บริการ  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 0845757700
E-mail : ham_bu_6@hotmail.com
24812 เทศบาลปากดง,ศูนย์บริการฯ  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055841096
E-mail : kkskitsana@gmail.com
25057 ปางขนุน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055741856
E-mail : pangkhanoon25057.muangkp@gmail.com
77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.  
มีรูปประจำตัว 15 จาก 16 คน
โทรศัพท์ : 055022000
E-mail :
99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0899491415
E-mail : sai_205@windowslive.com
07174 เนินกรอย ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055855566
E-mail : sai202@windowslive.com
07175 โนนใหญ่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055862696
E-mail : sai208@windowslive.com
07176 สักขี ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055859236
E-mail : sai207@windowslive.com
07177 แม่ยื้อ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 13 คน
โทรศัพท์ : 055776002
E-mail : sai210@windowslive.com
07178 มหาชัย ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055775100
E-mail : sai206@windowslive.com
07179 แก้วสุวรรณ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055741940
E-mail : sai209@windowslive.com
07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055860144
E-mail : sai203@live.com
07181 หนองแม่แตง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 0839272785
E-mail :
07182 บึงหล่ม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ :
E-mail : klonglan206@gmail.com
07183 โป่งน้ำร้อน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055868088
E-mail : klonglan202@gmail.com
07184 คลองมดแดง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 0910461009
E-mail :
07185 คลองไพร ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055701071
E-mail :
07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 055735060
E-mail :
07187 ปากคลองลาน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055786150
E-mail :
07188 คลองเตย ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07189 โชคชัยพัฒนา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0957838068
E-mail : klonglan204@gmail.com
07190 หนองน้ำขุ่น ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055749547
E-mail :
07191 คลองแขยง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0863990041
E-mail : Klonglan208@gmail.com
26104 ป่าคา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055766480
E-mail :
07192 ยางสูง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 0 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0830387152
E-mail :
07193 ป่าพุทรา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055779100
E-mail : khanu_205@yahoo.com
07194 สลกบาตร ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 055771535
E-mail : khanu_210@yahoo.co.th/salokbat210@gmail.com
07195 บ่อถ้ำ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07196 ดงดำ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864413075
E-mail : ไม่มี
07197 ดอนแตง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055872536
E-mail :
07198 วังชะพลู ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055701389
E-mail : wangchaploo@hotmail.com
07199 หนองชุมแสง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail : khanu_201@yahoo.com
07200 โค้งไผ่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055866134
E-mail : wasakp@hotmail.com
07201 วังน้ำพุ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0857113036
E-mail : khanu216@gmail.com
07202 ศรีไพศาล ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0940720629
E-mail : sripaisarn07202@gmail.com
07203 ปางมะค่า ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055779012
E-mail : kamine-2010@hotmail.com
07204 เกาะแก้ว ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055779012
E-mail :
07205 วังหามแห ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 12 จาก 13 คน
โทรศัพท์ : 055794236
E-mail : dr.chaichan@hotmail.com
07206 โนนตารอด ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 055740555
E-mail : -
14039 ส่องตาแล ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864415037
E-mail : khanu_217@yahoo.co.th
15019 ปางมะนาว ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 055779012
E-mail :
07207 โค้งวิไล ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055722213
E-mail :
07208 ท่ามะเขือ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 12 คน
โทรศัพท์ : 055863313
E-mail :
07209 ท่าพุทรา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055789072
E-mail : eak2515@outlook.com
07210 แม่ลาด ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ :
E-mail : patya_boy3@hotmail.com
07211 วังยาง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055865316
E-mail : klongklung202@windowslive.com
07212 วังแขม ,สถานีอนามัย  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055870066
E-mail : thong7@hotmail.com
07213 บ่อทอง ,สถานีอนามัย  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055741501
E-mail : klongklung213@windowlive.com
07214 หัวถนน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055865029
E-mail :
07215 โนนทัน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07216 วังไทร ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055750903
E-mail : -
07217 กระโดนเตี้ย ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864323845
E-mail :
07218 ช้างคับ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 055781008
E-mail :
07219 เกาะลำใย ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 0864413078
E-mail : klongklung204@windowslive.com
07220 หนองผักหนาม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055781521
E-mail :
07221 บางลาด ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055757253
E-mail :
07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 0864413165
E-mail :
07223 วังชะโอน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864407634
E-mail : pcu07223@gmail.com
07224 วังควง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864407635
E-mail : yuiyim_yuiyim@hotmail.com
07225 ลานกระทิง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0864407638
E-mail :
07226 ลานทอง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055029770
E-mail : matinbor@gmail.com
07227 วังตะแบก ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055757151
E-mail : pkt205@hotmail.com
07228 คุยประดู่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055757152
E-mail :
07229 เขาคีริส ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864404531
E-mail : ้hct07229@gmail.com
07230 หนองโสน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864407642
E-mail : pkt007@gmail.com
07231 คุยป้อม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864407911
E-mail :
07232 คลองพิไกร ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055734044
E-mail :
07233 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055741507
E-mail :
07234 หนองหัววัว ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07235 ลานไผ่ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864407641
E-mail : health07235@hotmail.com
28009 เทศบาลพรานกระต่าย,ศุนย์บริการฯ  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07236 เกศกาสร ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055856094
E-mail :
07237 บึงมาลย์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864407908
E-mail :
07238 หนองหลวง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055857107
E-mail : premolar_koo@hotmail.com
07239 อินทรานุสรณ์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0864407907
E-mail : virot_207@hotmail.com
07240 ลานตาบัว ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0897057878
E-mail : ื
07241 ประชาสุขสันต์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055856364
E-mail : pracha201@outlook.co.th
07242 ประดู่งาม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864413144
E-mail : Pisit_14@windowslive.com
07243 จันทิมา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0971645558
E-mail : poom.kpp58@gmail.com
24065 เทศบาลลานกระบือ,ศุนย์บริการฯ  
มีรูปประจำตัว 0 จาก 0 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการฯ  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 055749103
E-mail : chonglom_health_center@hotmail.com
07244 หนองนกชุม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 055741765
E-mail : kp07244@hotmail.com
07245 ทุ่งทอง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 0837122954
E-mail : thungthong53@hotmail.com
07246 ถาวรวัฒนา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055871081
E-mail :
07247 บึงสำราญ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055861071
E-mail : bungsumran@hotmail.com
07248 หนองหล่ม ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 055766462
E-mail : hct205@hotmail.com
07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 055029873
E-mail : phet_kaptan@hotmail.com
07250 หินดาต ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 11 จาก 11 คน
โทรศัพท์ : 0920354039
E-mail :
07252 เพชรเจริญ ,สถานีอนามัย  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 055029928
E-mail : phetjarean_07252@hotmail.com
10557 คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0813794754
E-mail : kps_health@hotmail.com
07253 บึงบ้าน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0895680954
E-mail : mammart2@hotmail.com
07254 ชายเคือง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail : salokbat2@hotmail.com
07255 วังชะโอน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0638453958
E-mail : Nathamon2554@hotmail.com
07257 โนนพลวง ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 086441337
E-mail :
14040 ทุ่งซ่าน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0849516443
E-mail : korakott@hotmail.com
14041 โพธิ์เอน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0979295352
E-mail : kamonlachan_55@hotmail.com
07258 ท่าคูณ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 055029100
E-mail :
07259 หนองแดน ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864405462
E-mail : nongdan.ksp@hotmail.com
07261 โกสัมพี ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864407649
E-mail : kaka222191@hotmail.com
07262 ท่าพุทรา ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864413207
E-mail : kosampee0302@hotmail.com
07263 โนนสมบูรณ์ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 055842007
E-mail :
07264 เกาะรากเสียด ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 055842054
E-mail :
07265 ลานดอกไม้ ,รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 055745008
E-mail : kosampee0101@hotmail.com


Untitled Document