สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


เบอร์โทรศัพท์
KPHO : ӹѡҹҸóآѧѴᾧྪ
6201 เมืองกำแพงเพชร
1  07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 055739279
2  07146 วังประดา ,รพ.สต. 0864413277
3  07147 ปากอ่าง ,รพ.สต. 0864413132
4  07148 วังตะเคียน ,รพ.สต. 055869118
5  07149 คลองดู่ ,รพ.สต. 0839537880
6  07150 มอสำราญ ,รพ.สต. 0864413136
7  07151 หนองปิ้งไก่ ,รพ.สต. 055850100
8  07152 หนองกอง ,รพ.สต. 055766413
9  07153 แม่นารี ,รพ.สต. 055763264
10  07154 นครชุม ,รพ.สต. 055799451
11  07155 สหกรณ์ ,รพ.สต. 055851122
12  07156 ทรงธรรม ,รพ.สต. 055701052
13  07157 ท่าไม้แดง ,รพ.สต. 055852060
14  07158 หนองปลิง ,รพ.สต. 055841681
15  07159 น้ำดิบ ,รพ.สต.
16  07160 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต. 0845684632
17  07161 บ้านไร่ ,รพ.สต. 055741645
18  07162 มะกอกหวาน ,รพ.สต. 0864413140
19  07163 คณฑี ,รพ.สต. 0834104656
20  07164 มอสูง ,รพ.สต. 0864323312
21  07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต. 055745510
22  07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต. 055741996
23  07167 น้ำโท้ง ,รพ.สต. 055746536
24  07168 คลองแม่ลาย ,รพ.สต. 055705744
25  07169 ยางเรียง ,รพ.สต. 0864413214
26  07170 ธำมรงค์ ,รพ.สต. 0864407620
27  07171 หนองกรด ,รพ.สต. 0813512021
28  07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,รพ.สต. 0994681196
29  14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1 055716715
30  22957 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 2
31  24014 เทศบาลนครชุม,ศูนย์บริการ 0845757700
32  24812 เทศบาลปากดง,ศูนย์บริการฯ 055841096
33  25057 ปางขนุน ,รพ.สต. 055741856
34  77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ. 055022000
35  99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
6202 ไทรงาม
1  07173 บ้านใหม่เจริญพร ,รพ.สต. 0899491415
2  07174 เนินกรอย ,รพ.สต. 055855566
3  07175 โนนใหญ่ ,รพ.สต. 055862696
4  07176 สักขี ,รพ.สต. 055859236
5  07177 แม่ยื้อ ,รพ.สต. 055776002
6  07178 มหาชัย ,รพ.สต. 055775100
7  07179 แก้วสุวรรณ ,รพ.สต. 055741940
8  07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต. 055860144
9  07181 หนองแม่แตง ,รพ.สต. 0839272785
6203 คลองลาน
1  07182 บึงหล่ม ,รพ.สต.
2  07183 โป่งน้ำร้อน ,รพ.สต. 055868088
3  07184 คลองมดแดง ,รพ.สต. 0910461009
4  07185 คลองไพร ,รพ.สต. 055701071
5  07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต. 055735060
6  07187 ปากคลองลาน ,รพ.สต. 055786150
7  07188 คลองเตย ,รพ.สต.
8  07189 โชคชัยพัฒนา ,รพ.สต. 0957838068
9  07190 หนองน้ำขุ่น ,รพ.สต. 055749547
10  07191 คลองแขยง ,รพ.สต. 0863990041
11  26104 ป่าคา ,รพ.สต. 055766480
6204 ขาณุวรลักษบุรี
1  07192 ยางสูง ,รพ.สต. 0830387152
2  07193 ป่าพุทรา ,รพ.สต. 055779100
3  07194 สลกบาตร ,รพ.สต. 055771535
4  07195 บ่อถ้ำ ,รพ.สต.
5  07196 ดงดำ ,รพ.สต. 0864413075
6  07197 ดอนแตง ,รพ.สต. 055872536
7  07198 วังชะพลู ,รพ.สต. 055701389
8  07199 หนองชุมแสง ,รพ.สต.
9  07200 โค้งไผ่ ,รพ.สต. 055866134
10  07201 วังน้ำพุ ,รพ.สต. 0857113036
11  07202 ศรีไพศาล ,รพ.สต. 0940720629
12  07203 ปางมะค่า ,รพ.สต. 055779012
13  07204 เกาะแก้ว ,รพ.สต. 055779012
14  07205 วังหามแห ,รพ.สต. 055794236
15  07206 โนนตารอด ,รพ.สต. 055740555
16  14039 ส่องตาแล ,รพ.สต. 0864415037
17  15019 ปางมะนาว ,รพ.สต. 055779012
6205 คลองขลุง
1  07207 โค้งวิไล ,รพ.สต. 055722213
2  07208 ท่ามะเขือ ,รพ.สต. 055863313
3  07209 ท่าพุทรา ,รพ.สต. 055789072
4  07210 แม่ลาด ,รพ.สต.
5  07211 วังยาง ,รพ.สต. 055865316
6  07212 วังแขม ,สถานีอนามัย 055870066
7  07213 บ่อทอง ,สถานีอนามัย 055741501
8  07214 หัวถนน ,รพ.สต. 055865029
9  07215 โนนทัน ,รพ.สต.
10  07216 วังไทร ,รพ.สต. 055750903
11  07217 กระโดนเตี้ย ,รพ.สต. 0864323845
12  07218 ช้างคับ ,รพ.สต. 055781008
13  07219 เกาะลำใย ,รพ.สต. 0864413078
14  07220 หนองผักหนาม ,รพ.สต. 055781521
6206 พรานกระต่าย
1  07221 บางลาด ,รพ.สต. 055757253
2  07222 ท่าไม้ ,รพ.สต. 0864413165
3  07223 วังชะโอน ,รพ.สต. 0864407634
4  07224 วังควง ,รพ.สต. 0864407635
5  07225 ลานกระทิง ,รพ.สต. 0864407638
6  07226 ลานทอง ,รพ.สต. 055029770
7  07227 วังตะแบก ,รพ.สต. 055757151
8  07228 คุยประดู่ ,รพ.สต. 055757152
9  07229 เขาคีริส ,รพ.สต. 0864404531
10  07230 หนองโสน ,รพ.สต. 0864407642
11  07231 คุยป้อม ,รพ.สต. 0864407911
12  07232 คลองพิไกร ,รพ.สต. 055734044
13  07233 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต. 055741507
14  07234 หนองหัววัว ,รพ.สต.
15  07235 ลานไผ่ ,รพ.สต. 0864407641
16  28009 เทศบาลพรานกระต่าย,ศุนย์บริการฯ
6207 ลานกระบือ
1  07236 เกศกาสร ,รพ.สต. 055856094
2  07237 บึงมาลย์ ,รพ.สต. 0864407908
3  07238 หนองหลวง ,รพ.สต. 055857107
4  07239 อินทรานุสรณ์ ,รพ.สต. 0864407907
5  07240 ลานตาบัว ,รพ.สต. 0897057878
6  07241 ประชาสุขสันต์ ,รพ.สต. 055856364
7  07242 ประดู่งาม ,รพ.สต. 0864413144
8  07243 จันทิมา ,รพ.สต. 0971645558
9  24065 เทศบาลลานกระบือ,ศุนย์บริการฯ
10  25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการฯ 055749103
6208 ทรายทองวัฒนา
1  07244 หนองนกชุม ,รพ.สต. 055741765
2  07245 ทุ่งทอง ,รพ.สต. 0837122954
3  07246 ถาวรวัฒนา ,รพ.สต. 055871081
4  07247 บึงสำราญ ,รพ.สต. 055861071
6209 ปางศิลาทอง
1  07248 หนองหล่ม ,รพ.สต. 055766462
2  07249 ท่าขึ้น ,รพ.สต. 055029873
3  07250 หินดาต ,รพ.สต. 0920354039
4  07252 เพชรเจริญ ,สถานีอนามัย 055029928
5  10557 คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย 0813794754
6210 บึงสามัคคี
1  07253 บึงบ้าน ,รพ.สต. 0895680954
2  07254 ชายเคือง ,รพ.สต.
3  07255 วังชะโอน ,รพ.สต. 0638453958
4  07257 โนนพลวง ,รพ.สต. 086441337
5  14040 ทุ่งซ่าน ,รพ.สต. 0849516443
6  14041 โพธิ์เอน ,รพ.สต. 0979295352
6211 โกสัมพีนคร
1  07258 ท่าคูณ ,รพ.สต. 055029100
2  07259 หนองแดน ,รพ.สต. 0864405462
3  07261 โกสัมพี ,รพ.สต. 0864407649
4  07262 ท่าพุทรา ,รพ.สต. 0864413207
5  07263 โนนสมบูรณ์ ,รพ.สต. 055842007
6  07264 เกาะรากเสียด ,รพ.สต. 055842054
7  07265 ลานดอกไม้ ,รพ.สต. 055745008
 

Untitled Document