สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


เบอร์โทรศัพท์
1  10721 กำแพงเพชร ,รพท. 0882730770
2  11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. 055741788
3  11229 ไทรงาม ,รพช. 055791006
4  11230 คลองลาน ,รพช. 055786262
5  11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช. 055779013
6  11232 คลองขลุง ,รพช. 055781006
7  11233 พรานกระต่าย ,รพช. 055775675
8  11234 ลานกระบือ ,รพช. 055769086
9  11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช. 055862208
10  11236 ปางศิลาทอง ,รพช. 055741951
11  12050 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง 055761007
12  14135 บึงสามัคคี ,รพช. 055871672
13  28010 โกสัมพีนคร ,รพช. 055714081
 

Untitled Document