สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559
1 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ประชุม อบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับเขต ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (กรุงเทพมหานคร)
 
Untitled Document
 
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมด้วยนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) และคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 08-02-2016,14:55 น. (0 รูป » 0 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ฯ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ในการจัดประชุมวิชาการ และมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ฯ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานมหกรรม และวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 ด้วย ซึ่งได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รูปแบบการจัดงาน คือ “จุดเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”
โพสต์ : 08-02-2016 (1 รูป » 16 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร รับฟังการสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2559
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีสุขภาพที่ดี
โพสต์ : 05-02-2016 (2 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2559
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2559) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 มอบให้นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะตรวจราชการและนิเทศงานรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในเรื่องการจัดดำเนินการทำงานร่วมกับศาลากลางจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการใช้ พ.ร.บ.สาธารณสุขปี 2535 เพื่อออกข้อกำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะจากการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติในภาพรวมของจังหวัด การดำเนินการ 3 ยุทธศาสตร์ 4 คณะ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการ Service Plan
โพสต์ : 04-02-2016 (1 รูป » 65 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร และเปิดโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิด อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ก่อสร้างบนพื้นที่เดิมของตึกอำนวยการเก่าและตึกพิเศษรวมมิตรอนุสรณ์ เนื่องจากอาคารเดิมทั้ง 2 อาคาร ได้มีอายุการใช้งานที่นานมากกว่า 35 ปี ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงได้ทำการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารแห่งนี้ทดแทน เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยมีพื้นที่ของอาคารประกอบด้วย ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางผู้ป่วยนอก ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด และชั้นที่ 3 กับชั้นที่ 4 เป็นส่วนของสำนักงานด้านอำนวยการต่าง ๆ และห้องประชุมใหญ่ หลังจากเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี เรียบร้อยแล้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม โดยโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงพยาบาลพัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการ และบุคลากรโรงพยาบาลมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการทำงาน พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้มอบโล่ และ เกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วย
โพสต์ : 03-02-2016 (1 รูป » 63 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
4 กุมภาพันธ์ 2559
สื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
13 view
29 ธันวาคม 2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 มอบของขวัญปีใหม่ 2559
126 view
2 ธันวาคม 2558
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558
67 view
24 พฤศจิกายน 2558
สสจ.กำแพงเพชร ต้อนรับ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน NCD และ CKD Clinic
101 view
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb)
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

08-02-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่สอง    (4 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
08-02-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่สอง  (4 View) 
โพสต์โดย (รัชกร อินพรหม)
01-02-2559
ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงานฯ(track 3) ...    (23 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
26-01-2559
รับสมัครคัดเลือก้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ    (88 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-01-2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ    (49 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-01-2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...    (74 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
15-01-2559
ประกาศสอบราคา รถ 4ประตู รพ.คลองลาน    (51 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
17-12-2558
ประกาศสอบราคารถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ของ รพ.คลองลาน    (96 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-12-2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์    (118 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
03-12-2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี    (103 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ยังไม่มีประกาศราคายาในระบบ

Untitled Document

29-01-2559
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน...    (113 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (สุวรรณี เมฆเรืองแสง)
21-01-2559
ขอส่งสำเนาประกาศคณtกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาฯ    (52 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-01-2559
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความส...    (131 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (สุวรรณี เมฆเรืองแสง)
30-12-2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    (326 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (สุวรรณี เมฆเรืองแสง)
29-12-2558
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    (86 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-01-2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม Communication Sklls in Palliative Care    (38 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-01-2559
รับย้าย รับโอน    (36 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-01-2559
เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี    (50 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-01-2559
เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านเวชศาสตร์    (32 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-01-2559
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม    (40 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
05-02-2016(3 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 --543    
2 --543    
3 16-11-2558 EP-Spine บ.หาดชะอม หมู่ที่ 01 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 09-12-2558 New M+ บ.หนองเหมือดเหนือ หมู่ที่ 07 ต.แสนตอ อ.ขาณุวร  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 04-01-2559 New M- บ.คลองพิไกร หมู่ที่ 03 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต  คลองพิไกร ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 08-01-2559 New M- บ.นาถัง หมู่ที่ 07 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต  พรานกระต่าย ,รพช.  พรานกระต่าย ,รพช.
7 15-01-2559 New M- บ.ใหม่วงศ์เขาทอง หมู่ที่ 11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิ  เพชรเจริญ ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
8 01-02-2559 New M+ บ.ท่าเสากระโดง หมู่ที่ 02 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 03-02-2559 New M+ บ.ชุมชนวังคาง หมู่ที่ 23 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
10 03-02-2559 New M+ บ.ลานหิน หมู่ที่ 05 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 04-02-2559 New M- บ.เพชรนิยม หมู่ที่ 02 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำ  โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 04-02-2559 New M- บ.หนองกองเหนือ หมู่ที่ 10 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 04-02-2559 New M- บ.ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
14 08-02-2559 New M+ บ.บ่อเงิน หมู่ที่ 12 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพช  มะกอกหวาน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
    are Onlines
Untitled Document