สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 05 สิงหาคม 2558
3 ปฏิทินผู้บริหาร
09:00 - 10:00 น.
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ร่วมงาน กิจกรรม
พบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆประจำปี 2557
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
04-08-2558 - 05-08-2558
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการระบบบริการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดกำแพงเพชร
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
13:30 - 16:30 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมคณะอนุกรรมการระบบบริการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดกำแพงเพชร
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
 
นพ.สสจ.พบนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2557
   นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พบนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2557 พร้อมพาเยี่ยมชมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 05-08-2015,11:22 น. (2 รูป » 52 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนเครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันนี้ (4 สิงหาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนเครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มีเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงอายุ 72 ปี และมีอายุยืนยาวถึง 80 ปี อย่างมีความสุข จากข้อมูลระบบ MIS พบว่าประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรมีปัญหาสุขภาพ 10 อันดับ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต ซึ่งสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เหล่านี้ เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อรื้อรัง ดำเนินงานโดยบูรณาการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารจานด่วน อาหารขยะ ทำให้วิถีชีวิตของคนกำแพงเพชรเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง การคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2557 พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการกินหวาน ร้อยละ34.76 กินเค็ม ร้อยละ 20.06 กินมัน ร้อยละ 16.81 ออกกำลังกาย เพียงร้อยละ 12.97 สูบบุหรี่ ร้อยละ 8.19 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 9.84 ในการดำเนินงานสร้างสุขภาพต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนดำเนินการ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งแกนนำสุขภาพ บุคคลต้นแบบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน เครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำรูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่และพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับพื้นที่
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 04-08-2015 (1 รูป » 53 view) อ่านเพิ่ม
มหกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558
วันนี้ (3 สิงหาคม 2558) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลเด่นอำเภอต้นแบบเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การจัดมหกรรมวิชาการพัฒนาบริการระดับปฐมภูมิเพื่อ สร้างทีมหมอครอบครัว ขับเคลื่อนเป็นหัวใจระบบบริการปฐมภูมิ เพิ่มความไว้ใจ เชื่อมั่นสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านเป็นที่พึ่งประชาชนทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ปรับทัศนคติการทำงานบุคลากร จากเชิงเดี่ยวเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและการบริหารจัดการแนวใหม่ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบที่โดดเด่น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของ 12 เขตสุขภาพ และ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่มีนวัตกรรมเด่น พื้นที่ที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในและนอกภาคส่วน พื้นที่ที่มีผลลัพธ์แสดงถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวม 39 พื้นที่ และนิทรรศการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกระดับทั่วระเทศเข้าร่วมประชุม 3,000 คน
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 03-08-2015 (2 รูป » 74 view) อ่านเพิ่ม
ซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่
วันที่ 2 สิงหาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา และนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลดูแลตลอดเส้นทาง
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 03-08-2015 (1 รูป » 38 view) อ่านเพิ่ม
ซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน..."BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 13.00 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ เหล่านักปั่นจากชมรมจักรยาน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมซ้อมปั่นจักรยานทดสอบเส้นทาง สำหรับการซ้อมปั่นครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของเส้นทาง จุดบริการน้ำดื่ม ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยที่มีหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลดูแลตลอดเส้นทาง
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 29-07-2015 (1 รูป » 135 view) อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
5 สิงหาคม 2558
ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๘๓ พรรษา
10 view
27 กรกฎาคม 2558
จังหวัดกำแพงเพชรซ้อมปั่นจักรยาน
55 view
27 กรกฎาคม 2558
สสจ.กำแพงเพชรรับการประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ
39 view
27 กรกฎาคม 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2558
28 view
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

14-07-2558
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2/2557 (ณ 1 ต.ค.57)  (217 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
03-08-2558
รับสมัครย้ายข้าราชการ    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
03-08-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ    (7 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
03-08-2558
ขอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    (8 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-07-2558
การคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2558    (20 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-07-2558
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่โรงพยาบาลขาณุวรลั...    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
02-07-2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3)    (95 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
02-07-2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ที่ โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเ...    (59 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
30-06-2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    (82 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
30-06-2558
ประกาศศอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.ทรายทองวัฒนา     (76 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ยังไม่มีประกาศราคายาในระบบ

Untitled Document

03-08-2558
สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา    (27 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-08-2558
รพ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค     (17 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
03-08-2558
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา    (11 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
24-07-2558
สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา    (173 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
24-07-2558
รพ.บ้านหมี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (59 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

03-08-2558
ขอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขอเรียญเชิญบุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ    (32 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขอเรียนเชิญเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สาขาวิชาการบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์    (22 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26-07-2558
เชิญชวนฝึกอบรม PALS Provider 2015    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
05-08-2015(0 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง ,สอ.ต.ทรายทองวัฒนา ,รพช.
05-08-2015(0 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง ,สอ.ต.ทรายทองวัฒนา ,รพช.
05-08-2015(0 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร รพสต.ปางขนุนกำแพงเพชร ,รพท.
05-08-2015(0 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 16-07-2558 EP-Lymphnode บ.ชุมชนท่อทองแดง หมู่ที่ 05 ต.ในเมือง อ.เมือง  ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศา)  กำแพงเพชร ,รพท.
2 16-07-2558 EP-Meningitis บ.ลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ต.วังควง อ.พรานกระต่า  ลานทอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 23-07-2558 EP-Spine บ.หนองโดนใต้ หมู่ที่ 09 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.ก  บ่อแก้ว ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
4 28-07-2558 New M+ บ.โละโคะ หมู่ที่ 10 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.  หนองแดน ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.
5 29-07-2558 EP-Lymphnode บ.วังใหม่ หมู่ที่ 19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ  โกสัมพี ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document