สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562
   วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินงานกำกับดูแลนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสต์ : 12-11-2018,14:55 น. (5 รูป » 35 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิต เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารหวานมันเค็มจัด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ มีความเครียด เป็นต้น โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หากดูแลสุขภาพไม่ดีจะนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ ตาบอดจากโรคเบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรัง การอบรมกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่จะได้นำมาใช้เสริมพลังให้ผู้ป่วย ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราตาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามแนวทาง “9Global NCD Targets” ที่จะต้องลดอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2568 โดยนายแพทย์เทิดศักดิ์ เดชคง ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานในปี 2562
โพสต์ : 09-11-2018 (3 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวชิปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
โพสต์ : 08-11-2018 (3 รูป » 22 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรจะรับรับคฑาต่อจากจังหวัดตาก ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นสืบเนื่องจาก ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยการวิ่งและเดินที่ถูกวิธี
โพสต์ : 08-11-2018 (9 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care)ของจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 07-11-2018 (4 รูป » 39 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
13 พฤศจิกายน 2561
รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง
131 view
29 ตุลาคม 2561
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
64 view
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
พญ.รจนา ขอนทองร่วมจัดรายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพร้อมกราบขอบพระคุณผู้บริจาคในโครงการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลกำแพงเพชร
392 view
21 สิงหาคม 2561
รายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพบประชาชน ร่วมจัดรายการโดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
587 view
Untitled Document
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสาร Key Massage ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , 13/07/2561 (286 Mb)
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/06/2561
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ), 18/01/2561
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกงานแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-Xp และการประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย , 18/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร), 07/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2561, 21/11/2560
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ปี 2561 (6MB), 07/11/2560#กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุม DHB : District Health Board 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. (14.7MB), 01/11/2560#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ไฟล์วีดีโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 เวลา 10.00น.(102MB), 21/10/2560#งาน IT
ไฟล์วีดิโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (279MB), 19/10/2560#งาน IT
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ปี60(9.49MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารสรุปตรวจราชการ(19.3MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

12-11-2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ    (43 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-11-2561
รับย้าย รับโอน    (37 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-10-2561
การรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2    (53 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
27-10-2561
เสนอชือศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน    (61 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-10-2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561    (58 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

09-10-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่...  (28 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
04-09-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่...  (40 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
14-08-2561
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8732...  (48 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)
02-07-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน   (73 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1106 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1074 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2012 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (5557 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (1688 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

09-11-2561
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ    (55 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
02-11-2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    (76 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
24-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    (97 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
24-09-2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    (192 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
21-09-2561
รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (165 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-11-2561
อบรมหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป    (30 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-11-2561
อบรมหลักสูตรต่างๆจำนวน 7 หลักสูตร    (19 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-11-2561
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11    (16 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-11-2561
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ    (19 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-11-2561
อบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
14-11-2018(2 วัน)DFROหมู่ที่ 08 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.ลานกระบือ ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 22-08-2561 New M- บ.ชายงาม หมู่ที่ 08 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุ  หนองชุมแสง ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 27-08-2561 New M+ บ.สันเนินดินแดง หมู่ที่ 13 ต.วังชะพลู อ.ขาณุว  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 10-09-2561 New M+ บ.สี่แยกต้นไทร หมู่ที่ 05 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลั  ส่องตาแล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 17-09-2561 EP-Lymphnode บ.โอ่งทาน หมู่ที่ 04 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุร  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
6 19-09-2561 New M- บ.คลองบางทวน หมู่ที่ 03 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 26-09-2561 New M+ บ.หนองไผ่ หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง  หนองหล่ม ,สอ.  ปางศิลาทอง ,รพช.
8 30-09-2561 EP-Bone บ.ทะเลพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองล  โชคชัยพัฒนา ,สอ.  ปางศิลาทอง ,รพช.
9 12-10-2561 New M+ บ.ท่อทอแดง หมู่ที่ 01 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 17-10-2561 New M+ บ.ไร่ใต้ หมู่ที่ 01 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพช  สหกรณ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 20-10-2561 New M+ บ.วังตะเคียน หมู่ที่ 05 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 22-10-2561 Relapse บ.มอสำราญ หมู่ที่ 15 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  มอสำราญ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 26-10-2561 EP-Spine บ.บ่อถ้ำ หมู่ที่ 02 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
14 29-10-2561 New M+ บ.โคนเหนือ หมู่ที่ 09 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพ  คณฑี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 31-10-2561 EP-Peritonitis บ.โพธิ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 04 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำ  โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
16 31-10-2561 Relapse บ.ศรีโยธิน หมู่ที่ 07 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 11-11-2561 New M+ บ.หนองใหญ่ หมู่ที่ 09 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
18 12-11-2561 New M+ บ.ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03 ต.ประชาสุขสันต์ อ.  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
19 13-11-2561 New M- บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
20 15-11-2561 New M+ บ.หนองกองเหนือ หมู่ที่ 10 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.

30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (63 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (101 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (185 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (198 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (235 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (263 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (357 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (476 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (564 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (665 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (706 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (767 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (758 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (861 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (857 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (985 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (923 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1007 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017
    are Onlines
Untitled Document