สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์, 26 เมษายน 2562
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
   วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 –26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เคยปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
โพสต์ : 26-04-2019,11:05 น. (5 รูป » 4 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารงานลูกหนี้และเรียกเก็บ (RCM) สิทธิแรงงานต่างด้าว
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารงานลูกหนี้และเรียกเก็บ(RCM)สิทธิแรงงานต่างด้าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 –26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวชิราปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
โพสต์ : 25-04-2019 (6 รูป » 13 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรัฐพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรัฐพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินประเทศสยาม ทรงกอบกู้เอกราชชาติสยามจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ในสมัยอยุธยาทรงกระทำยุทธหัตถีจนชนะพระมหาอุปราชผู้สำเร็จราชการกรุงหงสาวดี และทำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้งจนชนะพม่าอย่างเด็ดขาด ในสมัยนั้น ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคตเนื่องจากทรงพระประชวรในขณะยกทัพไปทำศึกที่เมืองห้างหลวงปีมะเส็งพุทธศักราช 2148 เดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำในขณะพระชนมายุ 50 พรรษา
โพสต์ : 25-04-2019 (4 รูป » 14 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการในครอบครัว ชุมชน และหน่วยบริการระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โพสต์ : 23-04-2019 (5 รูป » 27 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการทุกแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการตรวจสอบเวชระเบียน รวมถึงปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลหรือถูกสุ่มตรวจจากคณะกรรมการภายนอก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนายแพทย์สมเพ็ง โชคเฉลิมวงษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัด บรรยายการตรวจสอบเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคร่วม ICD10 และ ICD9 สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ของ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
โพสต์ : 22-04-2019 (6 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
13 พฤศจิกายน 2561
รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง
624 view
29 ตุลาคม 2561
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
260 view
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
พญ.รจนา ขอนทองร่วมจัดรายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพร้อมกราบขอบพระคุณผู้บริจาคในโครงการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลกำแพงเพชร
637 view
21 สิงหาคม 2561
รายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพบประชาชน ร่วมจัดรายการโดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
737 view
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสาร Key Massage ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , 13/07/2561 (286 Mb)
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/06/2561
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ), 18/01/2561
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกงานแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-Xp และการประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย , 18/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร), 07/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2561, 21/11/2560
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ปี 2561 (6MB), 07/11/2560#กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุม DHB : District Health Board 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. (14.7MB), 01/11/2560#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ไฟล์วีดีโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 เวลา 10.00น.(102MB), 21/10/2560#งาน IT
ไฟล์วีดิโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (279MB), 19/10/2560#งาน IT
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ปี60(9.49MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารสรุปตรวจราชการ(19.3MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

27-03-2562
ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็ปไซต์    (77 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
รับย้าย รับโอน    (130 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
รับย้าย รับโอน  (52 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
รับย้าย รับโอน  (73 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล    (61 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-03-2562
ประกวดราคา ประกวดราคาซืื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  (14 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
04-03-2562
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (36 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
22-02-2562
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (33 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
12-02-2562
ประกวดราคา ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด  (52 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1351 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1299 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2260 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (9507 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (1928 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

09-04-2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    (88 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
06-02-2562
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตคา    (268 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
05-02-2562
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการ    (261 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
28-01-2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ    (242 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
18-01-2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต    (315 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

02-04-2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561    (88 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
24-03-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครวการเพื่อขอรับทุนการพัฒนาชุมชน    (65 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
อบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2562    (65 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
อบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2562  (25 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2562
ประชุมวิชาการประจำปี มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบปีะคับประคอง    (67 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
25-04-2019(1 วัน)DFหมู่ที่ 09 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.

17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (16 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (60 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (107 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (163 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (202 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (269 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (265 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (246 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (336 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (346 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (372 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (409 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (505 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (627 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (729 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (812 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (878 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (917 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (903 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1077 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1017 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1142 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1078 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1161 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017

 

 

"Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย"


หรือ คลิ๊กที่นี่

 

 

"Scan QRCode เอกสารประกอบการตรวจราชการ และนิเทศงาน"


หรือ คลิ๊กที่นี่

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document