สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care)
   วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care) ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบปฐมภูมิ โดยกำหนดให้มีทีมหมอครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัว ทุกกลุ่มวัย และกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก 0-5 ปีที่พัฒนาการล่าช้า และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่คือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา และดูแลต่อเนื่อง เมื่อมีโรคลุกลามเข้าสู่ระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะ ๆ และเนื่องจากโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้กลับไปดูแลแบบประคับประคองต่อที่บ้านจนวาระสุดท้าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นองค์รวม มีความต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมวางแผนการรักษา และดูแลผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care) เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินการพัฒนาทีมหมอครอบครัวดูแลกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรโดยแพทย์หญิงบุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์ และคุณกฤชญา มั่นเขตกิจ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
โพสต์ : 22-07-2016,11:58 น. (2 รูป » 16 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะกรรมการโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุม เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และประเทศไทยได้ให้การรับรองที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ประกอบกับมีการแพร่ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมาทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
โพสต์ : 21-07-2016 (2 รูป » 16 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2559) นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมนำเสนอผลการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานระดับทอง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลา 13 ปี โดยใช้หลักการดำเนินงาน “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ใช้การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” มีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนปลอดภัย ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ปัจจุบัน มีชมรมฯ ในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 516 ชมรม เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 42 ชมรม และพัฒนาชมรมในจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคและผ่านสู่ระดับประเทศ ครบทั้ง 3 ประเภท และจังหวัดที่เป็นเครือข่าย 28 จังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมเด่นของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย คือ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร เพื่อเป็นสถานที่ให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ ถูกต้อง เป็นเวทีในการ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ในการนี้ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้อีก 3 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทชุมชน ชมรมTO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อ.ไทรงาม ประเภทสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา และประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการจัดมหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน" ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกและเครือข่ายทูบี นัมเบอร์วัน ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะมุ่งมั่นดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน รวมถึงการประกวดผลงานของศูนย์เครือข่ายในประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการสาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, กิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกฝนตามความสนใจ และการแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี สำหรับผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชร รักษามาตรฐานผ่านพร้อมเป็นต้นแบบจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ปีที่ 1 ชุมชนมหาชัย อ.ไทรงาม รักษามาตรฐานผ่านพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเงิน ปีที่ 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย รักษามาตรฐานผ่านพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเงิน ปีที่ 1 ส่วนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา และ บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ยังคงรักษาสภาพพร้อมเข้าสู่การประกวดต่อไป
โพสต์ : 14-07-2016 (8 รูป » 68 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือในการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
ช่วงเช้า ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายแพทย์วิวัฒน์ วิโรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (สสส.) ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ฯ กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร (สอวพ.) และคณะ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการดำเนินงาที่มุ่งประสิทธิผลในการป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้แทน สสส. สอวพ. และตัวแทนภาคส่วนหลักๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ มุ่งสู่ยุติปัญหาเอดส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและกรมควบคุมโรคจัดทำมาตรการหลักในการยุติปัญหาเอดสในระดับจังหวัด คัดเลือกจังหวัดนำร่องในทุกภาค จังหวัดกำแพงเพชรได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือที่มีความพร้อม ทีมงานเข้มแข็ง ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
โพสต์ : 14-07-2016 (2 รูป » 46 view) อ่านเพิ่ม
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบ นายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และ นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับคณะนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขตสุขภาพที่ 3 ตรวจสอบภายในการควบคุมภายในงานการเงิน งานพัสดุ งานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกร และช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอไทรงาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โพสต์ : 14-07-2016 (4 รูป » 50 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
21 กรกฎาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
10 view
4 กรกฎาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”
65 view
20 มิถุนายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2559
42 view
14 มิถุนายน 2559
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2559
88 view
Untitled Document
14 กรกฎาคม 2559
มหกรรม TO BE NUMBER ONE 2559
16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
7 มิถุนายน 2559
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
10 มิถุนายน 2559
ปลูกต้นไม้พระราชทาน
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

22-07-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
รับย้ายข้าราชการ    (13 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงวิชาการฉลอง 100 ปี สาธารณสุขไทย    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์    (13 View) 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
22-07-2559
รับย้ายข้าราชการ    (13 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-07-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   (8 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
01-06-2559
ประกวดราคา ซื้อยาเขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (75 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
25-05-2559
ประกวดราคา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดรา...  (20 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (56 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)

Untitled Document

10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (333 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (164 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-06-2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป     (230 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
15-06-2559
จังหวัดปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (142 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
14-06-2559
รายชื่อพนักงานราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)     (397 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
05-06-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนักว...    (400 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
05-06-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (186 View) 
โพสต์โดย (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-07-2559
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10    (14 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วประชุมเชิงวิชาการ    (14 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ    (14 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (13 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 15-05-2559 New M+ บ.หนองศรีไพรัตน์ หมู่ที่ 09 ต.วังตะแบก อ.พราน  วังตะแบก ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
2 17-05-2559 EP-Lymphnode บ.เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 04 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง  ปางศิลาทอง ,รพช.  ปางศิลาทอง ,รพช.
3 13-06-2559 New M- บ.อุดมทรัพย์ หมู่ที่ 08 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง  ปางศิลาทอง ,รพช.  ปางศิลาทอง ,รพช.
4 15-06-2559 New M+ บ.หนองสังกะสี หมู่ที่ 07 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอ  ปางศิลาทอง ,รพช.  ปางศิลาทอง ,รพช.
5 25-06-2559 New M+ บ.ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 03 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่  วังตะแบก ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 29-06-2559 New M+ บ.หนองปรือ หมู่ที่ 01 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุ  หนองผักหนาม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
7 05-07-2559 New M+ บ.ท่าคูณ หมู่ที่ 01 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.  ท่าคูณ ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.
8 07-07-2559 New M+ บ.คลองสุวรรณ หมู่ที่ 04 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 12-07-2559 New M+ บ.ลำมะโกรก หมู่ที่ 06 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเ  หนองกรด ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 14-07-2559 Relapse บ.ทรัพย์ท่าเสา หมู่ที่ 21 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 14-07-2559 New M+ บ.ท่าตะคล้อ หมู่ที่ 05 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเ  คณฑี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 15-07-2559 EP-Pleuritis เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document