สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์, 22 กันยายน 2560
1 ปฏิทินผู้บริหาร
31-05-2560 - 30-09-2560
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ประชุม อบรม
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ................................ (กรุงเทพมหานคร)
 
Untitled Document
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย 2560
   วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 07.15 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย หรือวันสารทเดือนสิบ ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งานบุญสารทไทยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณโดยเชื่อว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีโอกาสรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ทำบุญไปให้ ทั้งยังเป็นการจรรโลงและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอีกด้วย
โพสต์ : 20-09-2017,15:44 น. (7 รูป » 17 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
โพสต์ : 19-09-2017 (5 รูป » 15 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเลิกยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการช่วยเลิกยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 – 2562 ดังนี้ 1. สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ 2. ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ 3. ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ4. ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานบำบัดบุหรี่ – สุรา ของโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
โพสต์ : 04-09-2017 (7 รูป » 62 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ให้ทราบนโยบายสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจในองค์กร และสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560 ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5 อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน 9 แห่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 28 คน นักวิชาการสาธารณสุข 7 คน แพทย์แผนไทย 4 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิชฉุกเฉิน) 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 41 คน
โพสต์ : 24-08-2017 (10 รูป » 158 view) อ่านเพิ่ม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้แก่บุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระดำรัสในการเปิดประชุม ว่า “คุณธรรมจริยธรรม มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะเป็นคุณความดีที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะนำความอยู่ดีมีสุข ความรัก ความสามัคคี และความปรารถนาดีต่อกัน ดังนั้นผู้ที่มาประชุมในวันนี้ ควรใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมให้เข้าใจอย่างกระจ่างชัด และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงาน สร้างความสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงแก่องค์กรสาธารณสุข” ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ เนื่องในโอกาสรับประทานโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข” และโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รับประทานโล่เกียรติคุณหน่วยงานคุณธรรม ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์ : 18-08-2017 (6 รูป » 138 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
8 พฤศจิกายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
176 view
23 ตุลาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชรพิธีแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
283 view
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
349 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
398 view
Untitled Document
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

19-09-2560
รับย้ายข้าราชการ    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
รับย้าย รับโอน    (21 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
ฝึกอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 หลักสูตร    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
ประชาสัมพันธ์การประวิชาการกลางปี 2560    (6 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
ประชาสัมพันธ์การประวิชาการกลางปี 2560    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-08-2560
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารคลังยา รพ.พรานกระต่าย (งบน้ำท่วม)  (10 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
23-08-2560
ประกวดราคา ก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงพยาบาลพรานกระต่าย (งบน้ำท่วม)  (15 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
22-08-2560
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (10 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
17-08-2560
สอบราคา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ของสถานบริการหน่ว...  (13 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (นางสุภาวรรณ จันทร์งาม)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (72 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (208 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (1187 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (1233 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (787 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-09-2560
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
07-09-2560
จังหวัดนครสวรรค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบ...    (78 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
31-08-2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (148 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
22-08-2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, นายช่างโยธา    (186 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
11-08-2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น    (150 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

19-09-2560
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
อบรมระยะสั้น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ...    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
อบรมจำนวน 6 หลักสูตร    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-09-2560
ประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์    (6 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
21-09-2017(1 วัน)DHFหมู่ที่ 08 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง คลองปลาสร้อย ,สอ.ปางศิลาทอง ,รพช.
21-09-2017(1 วัน)DHFหมู่ที่ 08 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง คลองปลาสร้อย ,สอ.ปางศิลาทอง ,รพช.
21-09-2017(1 วัน)DHFหมู่ที่ 08 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง คลองปลาสร้อย ,สอ.ปางศิลาทอง ,รพช.
20-09-2017(2 วัน)DFหมู่ที่ 03 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง ท่าพุทรา ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
20-09-2017(2 วัน)DSSหมู่ที่ 13 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.คลองขลุง ,รพช.
20-09-2017(2 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 06-06-2560 Tranfer In บ.วังตะล่อม หมู่ที่ 02 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
2 09-08-2560 EP-Lymphnode บ.ชุมชนหนองรี หมู่ที่ 24 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  กำแพงเพชร ,รพท.
3 15-08-2560 EP-Bone บ.นาทองคำ หมู่ที่ 13 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ  วังชะโอน ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
4 18-08-2560 TAF บ.วังยาง หมู่ที่ 01 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแ  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 24-08-2560 New M+ บ.จอมทองพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอ  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
6 31-08-2560 EP-Lymphnode บ.คลองลึก หมู่ที่ 02 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ  เพชรเจริญ ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
7 01-09-2560 New M+ บ.หนองทราย หมู่ที่ 10 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย  ลานกระทิง ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
8 02-09-2560 EP-Lymphnode บ.หนองทองหล่อ หมู่ที่ 09 ต.วังไทร อ.คลองขลุง  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
9 05-09-2560 New M+ บ.โนนพลวง หมู่ที่ 07 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี  โนนพลวง ,สอ.ต.  บึงสามัคคี ,รพช.
10 07-09-2560 New M+ บ.หนองผักหนาม หมู่ที่ 03 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลอง  หนองผักหนาม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
11 12-09-2560 EP-Lymphnode บ.เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 04 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง  ปางศิลาทอง ,รพช.  ปางศิลาทอง ,รพช.
12 19-09-2560 New M+ บ.หนองคล้า หมู่ที่ 01 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัค  ทุ่งซ่าน ,สอ.ต.  บึงสามัคคี ,รพช.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document