สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 04 มีนาคม 2558
1 ปฏิทินผู้บริหาร
16:00 - 18:00 น.
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ร่วมงาน กิจกรรม
ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ในงานประเพณี "นบพระ เล่นเพลง" ประจำปี 2558
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
บรรยายการบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ...
      เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายเรื่อง การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนากาย จิต ปัญญา สังคม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพท...
โพสต์ : 02/03/2015,21:57 น. โดย:งานบริหารทั่วไป อ่านเพิ่ม  
คปสจ.เดือนกุมภาพันธ์ 2558...
    วันนี้ (2 มีนาคม 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจ...
โพสต์ 02/03/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุ ครั้งที่ 1/2558...
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุ...
โพสต์ 27/02/2015 อ่านเพิ่ม
อบรม อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต...
    วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายแ...
โพสต์ 26/02/2015 อ่านเพิ่ม
กิจกรรมส่งมอบแท็งก์น้ำและเครื่องกรองน้ำ...
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกิจ...
โพสต์ 26/02/2015 อ่านเพิ่ม
Web Conference ...
    วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธาร...
โพสต์ 24/02/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

03-03-2558
ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2558    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ...    (13 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-01-2558
สอบราคาซื้อวัสดุ    (83 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
14-01-2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์     (93 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.หนองหล่ม อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร    (93 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านประดู่งาม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร    (92 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
09-01-2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านประดู่งาม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร    (86 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (780 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (674 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-02-2558
จ.สมุทรปราการ สังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (59 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-02-2558
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (70 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
29-01-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (157 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
23-01-2558
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (282 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
21-01-2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัต...    (286 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

03-03-2558
ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์เข้าอบรม    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2558    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
03-03-2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 'Facilitator กับจิตวิทยาการประสานงานเพื่อความพึงพอใจ'    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
03-03-2558
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา.    (19 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
ไม่มีผู้ป่วยใหม่


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document