สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พฤหัส, 05 พฤษภาคม 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล
   วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เนื่องในฉัตรมงคล ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดให้วัน ที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี และ เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล และในวันฉัตรมงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
โพสต์ : 05-05-2016,10:45 น. (3 รูป » 14 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมพิจารณาการย้ายของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสจ.กำแพงเพชร / และการพิจารณาจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559
ช่วงบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ท่านนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประขุมพิจารณาการย้ายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและพิจารณาจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆในปีงบประมาณ 2559 ในการพิจารณาครั้งนี้ มีคณะกรรมการประกอบด้วย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวขาญด้านเวชกรรมป้องกัน นางกาญจนา. ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ /ผู้แทนจากรพท.กำแพงเพชร เข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 03-05-2016 (2 รูป » 78 view) อ่านเพิ่ม
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ
วันนี้ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้ร่วมจัดรายการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร คลื่น 97.75 MHZ เพื่อขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนราชการทุกภาคส่วน สื่อมวลชนทุกสาขา ในจังหวัดกำแพงเพชร ในการโหวตให้กำลังใจ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ ซึ่งนางสาวกมลลักษณ์ อินทรสูตร (น้องแป้ง) โรงเรียนวัชรวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย (จาก 40 คนทั่วประเทศ) และติด 1 ใน 5 ในการประกวดค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โดยได้รับรางวัลพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ JJ MALL จตุจักร
โพสต์ : 03-05-2016 (3 รูป » 62 view) อ่านเพิ่ม
พิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดพิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดย มีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบ นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันต้นสักที่ทรงปลูก จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำภาพถ่ายที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกมาขยายใหญ่ มาตั้งไว้ ณ ที่ นั้น นับว่าเป็นการทำที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่ง และการได้ขยายพันธุ์สักพระราชทาน ไปปลูกทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สมควรได้รับการยกย่อง
โพสต์ : 02-05-2016 (4 รูป » 47 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร MOU “องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี”
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการตรวจวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายของผู้บริหาร สธ.กำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบ “องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี” พร้อมทั้งทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้แทนรองผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ผู้แทนโรงพยาบาลกำแพงเพชร/โรงพยาบาลชุมชน และนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ สำหรับสำหรับนโยบายที่ประกาศมี 10 ข้อ ดังนี้ 1.ให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 2.ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ.อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 2 ส. ยาสูบ สุรา และ 1 ฟ. สุขภาพฟัน 3.กินผักและผลไม้ทุกมื้อ 4.ลดการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม 5.จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพทุกครั้งที่มีการประชุม 6.เพิ่มกิจกรรมทางกาย(ออกแรง /ออกกำลังกาย) ให้ได้ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ 7.อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด 8.ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดการสูบบุหรี่ 9.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีตามหลักคือแปรงฟันวันละ 2ครั้ง นาน 2 นาที และ งดกินอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และ10.ตระหนัก มุ่งมั่นควบคุมน้ำหนักและพยายามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หลังจากนั้น ในเวลา 17.30 น. ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปที่สนามหญ้าเทียมมิตรดีเซล รณรงค์การออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดการป่วยจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคจากวิถีชีวิตหรือโรคเอ็นซีดี (NCD) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนไทยในอันดับต้นๆ 5 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
โพสต์ : 30-04-2016 (3 รูป » 52 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
27 เมษายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร รณรงค์ออกกำลังกาย ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี
91 view
7 เมษายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
77 view
7 เมษายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการ
63 view
4 เมษายน 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดการอบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
59 view
Untitled Document
22 เมษายน 2559
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นเทียนกิ่ง พืชแห่งสมุนไพรไทย
12 เมษายน 2559
รดน้ำขอพร..เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
7 เมษายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
7 เมษายน 2559
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

04-05-2559
แผนปฏิบัติการออกอากาศรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประ...    (24 View) 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
03-05-2559
ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่    (18 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
03-05-2559
ขอเชิญสมัครร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 9     (20 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
02-05-2559
รับย้ายรับโอนข้าราชการ    (37 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
02-05-2559
รับย้ายข้าราชการ    (26 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

30-03-2559
ประกวดราคา สรุปรายงานการจัดซ์้อ งบประมาณ ปี 2559  (12 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
30-03-2559
ประกวดราคา รายงานผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น   (9 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
30-03-2559
สอบราคา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (8 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
28-03-2559
ประกวดราคา รายงานผลการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้าง  (10 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

Untitled Document

28-04-2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ     (50 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
04-03-2559
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    (132 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
04-03-2559
สสจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา    (88 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
25-02-2559
รพ.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    (151 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
29-01-2559
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน...    (383 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (สุวรรณี เมฆเรืองแสง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

02-05-2559
ประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
02-05-2559
ประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค  (9 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
02-05-2559
ขออนุมิติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่4    (17 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
02-05-2559
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
02-05-2559
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ  (11 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
05-05-2016(0 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
05-05-2016(0 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
26-04-2016(9 วัน)DFหมู่ที่ 11 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี ชายเคือง ,สอ.บึงสามัคคี ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 21-04-2559 EP-Meningitis บ.เกาะธำรงค์ หมู่ที่ 02 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 25-04-2559 New M+ บ.บ้านใหม่ หมู่ที่ 01 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 25-04-2559 New M- บ.ทรัพย์สีทองพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เ  วังประดา ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 27-04-2559 EP-Meningitis บ.หนองกอง หมู่ที่ 04 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  หนองกอง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 28-04-2559 EP-Spine บ.สระสิงห์โต หมู่ที่ 08 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพง  ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 29-04-2559 New M- บ.สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 06 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพ  นครชุม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 29-04-2559 New M+ บ.หนองปิ้งไก่ หมู่ที่ 02 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแ  หนองปิ้งไก่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 30-04-2559 Relapse บ.สักงาม หมู่ที่ 01 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพ  หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.  คลองลาน ,รพช.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document