สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชม

website counter

Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมราชการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
   วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมราชการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและร่วมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564
โพสต์ : 27-11-2020,13:38 น. (5 รูป » 44 view) อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3 พร้อมมอบโอวาท โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอสม. เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แสดงความยินดี พร้อมมอบโอวาท แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “การเป็นข้าราชการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการเป็น “ข้าราชการ” ที่มีหน้าที่ต่อแผ่นดิน มีจิตสำนึกที่ดี มีใจสาธารณะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรักความสามัคคี เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาศัยเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เมื่อก้าวสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0 ทิศทางที่เปลี่ยนไปคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการทำงานได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง” สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรมาจากผลงาน คุณงามความดี เสียสละทำงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ทุ่มเททำงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
โพสต์ : 25-11-2020 (6 รูป » 118 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมอัตรา5.90,8.26และ8.27 ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผู้ป่วย ร้อยละ 56 มาพบแพทย์ช้ามักจะมีอาการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุของมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด แต่พบว่า มีปัจจัยเสี่ยง คือ กลุ่มคนที่มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจำเดือน เมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไขมันสูง มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ การตรวจเพื่อค้นหามะเร็งเต้านม มี 3 วิธี คือ 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม ถ้าสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรกได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะสามารถรักษาหายขาดได้ ถึงร้อยละ 80 – 90” สำหรับการออกหน่วยโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในปี 2563 กำหนดให้บริการเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร 3 วัน อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอคลองขลุง แห่งละ 1 วัน
โพสต์ : 23-11-2020 (7 รูป » 61 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.20 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 300 คน ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE แยกเป็น 3 ประเภทคือ Junior 2 ทีม Pre Teenage 6 ทีม และTeenage 11 ทีม โดยคัดเลือกประเภทละ 1 ทีม ร่วมประกวดระดับภาคเหนือ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่” จากนั้นเวลา 16.15 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกประเภทละ 1 ทีม ร่วมประกวดระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ ประเภทคือ Junior ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม Magic Power โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลตำบลช่องลม ประเภท Pre Teenage ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Young Gongs โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม BBM Dance โรงเรียนบึงมาลย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Black Swan โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ประเภท Teenage ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Dimension Z โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Nicholas โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม The Company โรงเรียนคลองลานวิทยา
โพสต์ : 16-11-2020 (13 รูป » 55 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์ โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและหน่วยบริการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563
โพสต์ : 12-11-2020 (4 รูป » 85 view) อ่านเพิ่ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม ผ่านระบบ Zoom สสจ.
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

29-11-2563
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระท...    (113 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
18-11-2563
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจ...    (74 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
18-11-2563
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2564     (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
17-11-2563
กรมควบคุมโรครับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน รอบที่ 2 ปี 2564    (41 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
16-11-2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน...    (281 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-10-2563
ประกวดราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำแพงเพช...  (15 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)
02-09-2563
ประกวดราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 1 งาน ที่ สำนั...  (58 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)
30-06-2563
ประกวดราคา ซื้อสระว่ายน้ำขนาดใหญ่  (76 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
15-06-2563
ประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส 10 %   (96 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (2464 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (2262 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (3209 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (11198 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (2865 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-11-2563
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ    (168 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
13-11-2563
เชิญบุคลากรอบรมเข้าใจเข้าถึง เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำป...    (68 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (อาทิตย์ บุญโพ)
09-11-2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    (227 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
20-10-2563
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเ...    (498 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-10-2563
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    (280 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

10-11-2563
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว    (77 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
01-09-2563
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลชุชนระดับชาติ ครั้งที่ 11    (230 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-08-2563
สหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563    (274 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
11-08-2563
การอบรม การพัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือแพทย์    (261 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
01-06-2563
การบรรยายถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook     (382 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
30-11-2020(1 วัน)DHFหมู่ที่ 03 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง เพชรเจริญ ,สอ.ต.ปางศิลาทอง ,รพช.
26-11-2020(5 วัน)DFROหมู่ที่ 08 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ ลานกระบือ ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
5 23-04-2562 EP-Lymphnode บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
6 02-05-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
7 13-09-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
8 04-10-2562 EP-Lymphnode บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
9 13-10-2562 New M+ บ.คลองขลุง หมู่ที่ 02 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
10 06-11-2562 EP-Meningitis บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
11 13-12-2562 New M- บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
12 13-01-2563 EP-Pleuritis บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
13 05-03-2563 New M- บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
14 09-04-2563 EP-Pleuritis บ.ซับใหญ่ หมู่ที่ 09 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.  หินดาต ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.

13-11-2563
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563    (34 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
02-11-2563
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (58 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
22-10-2563
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563    (57 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
11-09-2563
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563    (146 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
11-08-2563
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563    (227 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2563
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563    (251 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
11-06-2563
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563    (285 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
12-05-2563
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563    (347 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
13-04-2563
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563    (333 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-03-2563
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563    (328 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-02-2563
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563    (366 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-01-2563
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562    (330 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562    (415 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-11-2562
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562    (521 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-10-2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (509 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-09-2562
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562    (523 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
19-08-2562
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2562    (475 View) 
โพสต์โดย ( )
18-07-2562
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562    (512 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-06-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562    (549 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562    (668 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (649 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (638 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (708 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (793 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (799 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (876 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (956 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (838 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (914 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (933 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (970 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (922 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (1059 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (1190 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (1333 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (1417 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (1550 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (1475 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (1619 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1688 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1671 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1770 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1608 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1765 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์"
Service Plan สาขาไตจังหวัดกำแพงเพชร โดย น.พ. ศักดิ์ชัยแก้วนําเจริญ
slide lecture แพทย์กำแพงเพชร "นพ.เกรียง ตั้งสง่า"
Nutritional Management for CKD คุณฉิง การให้คำแนะนำด้านโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
อ.ธีรวัฒน์ CKD pathogenesis epidemiology
อ.เมธี DM and DKD KPP Aug 2020
อ.เมธี Management of progression and complications of CKD Aug 2020
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document