สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 21 มกราคม 2560
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สสจ.กำแพงเพชร รับฟังประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
    วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 19-01-2017,14:47 น. (3 รูป » 18 view) อ่านเพิ่ม
เขตสุขภาพที่ 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและรองรับคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.30 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและรองรับคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
โพสต์ : 18-01-2017 (6 รูป » 26 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ MIS ตาม KPI 96 ตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 12 มกราคม 2560 นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ MIS ตาม KPI 96 ตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงนโยบายระบบ MIS เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA งานสารสนเทศด้านสุขภาพ ไตรมาสแรก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(CIO) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 3
โพสต์ : 12-01-2017 (3 รูป » 22 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชรร่วมกับสคร.3 นครสวรรค์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.15 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวชิปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) เพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและความรู้เรื่องโรคติดต่อ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา หัวหน้างาน PCM โรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 65 คน
โพสต์ : 09-01-2017 (8 รูป » 50 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ(201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดำเนินการแก้ไขปัญหามารดาตาย พัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
โพสต์ : 06-01-2017 (6 รูป » 47 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
8 พฤศจิกายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
111 view
23 ตุลาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชรพิธีแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
209 view
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
294 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
340 view
Untitled Document
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
23-24 สิงหาคม 2559
การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติราชการใหม่ สสจ.กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง 23-24 สิงหาคม 2559 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
16 สิงหาคม 2559
กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

20-01-2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 กลุ่...    (24 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
20-01-2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560    (13 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
16-01-2560
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...    (54 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
12-01-2560
ส่งสำเนาคำสั่ง สป จำนวน 2 คำสั่ง    (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-01-2560
รับโอนรับย้าย    (40 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

08-11-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (26 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-11-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัด พร้อม...  (27 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
31-10-2559
ประกวดราคา ยกเลิกประกาศศอบราคาซื้อครุภัณ๊ฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ ของ รพ.คลองขลุง จำนวน 1เครื่อง   (30 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
28-10-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ  (29 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (นางสาวดวงใจ นุสิทธิ์)

Untitled Document

30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (530 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (701 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (349 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถา...    (86 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
13-01-2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (202 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
05-01-2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    (563 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
06-12-2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ    (448 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
09-11-2559
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ    (446 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-01-2560
อบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2560    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-01-2560
อบรมหลักสูตร HIV Psycho Behavioral and Research Design Concepts and Tools    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-01-2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิปรโตซัวและปรสิตในลำไส้    (26 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-01-2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิปรโตซัวและปรสิตในลำไส้  (10 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-01-2560
อบรมเชิงปกิบัติการ การพัฒนาทักษะการดูแลรักาาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน    (28 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
15-01-2017(6 วัน)DHFROหมู่ที่ 01 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร แม่นารี ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 26-12-2559 New M+ บ.แม่นารี หมู่ที่ 03 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพ  แม่นารี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 27-12-2559 New M+ บ.ชุมชนป่าไม้ หมู่ที่ 20 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศา)  กำแพงเพชร ,รพท.
3 30-12-2559 New M- บ.ปากคลองลาน หมู่ที่ 04 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลอง  ปากคลองลาน ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
4 05-01-2560 New M- บ.หนองปรือ หมู่ที่ 09 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำ  คลองแขยง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
5 09-01-2560 New M+ บ.คลองไพร หมู่ที่ 04 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน  คลองไพร ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 12-01-2560 New M- บ.ปากอ่างใน หมู่ที่ 03 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพง  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 16-01-2560 New M- บ.ชุมชนวิจิตร หมู่ที่ 08 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ตึกส้ม)  กำแพงเพชร ,รพท.
8 28-01-2560 New M- บ.คลองละแวก หมู่ที่ 01 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำ  ยางเรียง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document