สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 17 มิถุนายน 2562
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
จังหวัดกำแพงเพชร รับการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
   วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต (อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต) นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา) นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชรเป็นการติดตามการดำเนินงานและเก็บคะแนน เพื่อนำไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562
โพสต์ : 14-06-2019,12:01 น. (6 รูป » 16 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โพสต์ : 07-06-2019 (5 รูป » 48 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยเปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม (ถอนฟัน) บริการตรวจรักษาโรคตา บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย (ตอกเส้นแก้อาการปวด เผายา พอกเข่า นวดเท้า และยาสมุนไพร) และบริการเภสัชกรรม
โพสต์ : 06-06-2019 (12 รูป » 50 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองกำแพงเพชร
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานนิเทศติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด โดยมีนายองอาจ สังคหถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และคณะกรรมการระดับอำเภอให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่อำเภอ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ เพื่อขยายเครือข่ายสู่สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง เป็นจังหวัดที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริง
โพสต์ : 05-06-2019 (5 รูป » 41 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เวลา 07.00 น. มอบให้นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 42 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตรอุทยาน ริมปิง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 08.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 17.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร
โพสต์ : 04-06-2019 (8 รูป » 48 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
13 พฤศจิกายน 2561
รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง
727 view
29 ตุลาคม 2561
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
324 view
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
พญ.รจนา ขอนทองร่วมจัดรายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพร้อมกราบขอบพระคุณผู้บริจาคในโครงการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลกำแพงเพชร
712 view
21 สิงหาคม 2561
รายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพบประชาชน ร่วมจัดรายการโดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
793 view
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสาร Key Massage ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , 13/07/2561 (286 Mb)
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/06/2561
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ), 18/01/2561
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกงานแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-Xp และการประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย , 18/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร), 07/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2561, 21/11/2560
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ปี 2561 (6MB), 07/11/2560#กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุม DHB : District Health Board 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. (14.7MB), 01/11/2560#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ไฟล์วีดีโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 เวลา 10.00น.(102MB), 21/10/2560#งาน IT
ไฟล์วีดิโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (279MB), 19/10/2560#งาน IT
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ปี60(9.49MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารสรุปตรวจราชการ(19.3MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

12-06-2562
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช้องค์กรของรัฐ NGO /องค์กรภาคประชาสังคม CSO และองค์กรภาคธุรกิจเ...    (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (อาทิตย์ บุญโพ)
05-06-2562
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปี2562    (53 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30-05-2562
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (193 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
27-05-2562
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (227 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
23-05-2562
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่     (101 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กัญญมาศ อินจันทร์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-03-2562
ประกวดราคา ประกวดราคาซืื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  (47 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
04-03-2562
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (63 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
22-02-2562
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (54 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
12-02-2562
ประกวดราคา ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด  (81 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1440 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1388 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2343 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (10444 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (2008 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

04-06-2562
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา    (161 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
30-05-2562
รับสมัครงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    (78 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
16-05-2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (202 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
30-04-2562
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา    (204 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
09-04-2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    (221 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

06-06-2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสารธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ปี 2562    (73 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
05-06-2562
อบรมหลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยายยนต์ไฟฟ้า    (31 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
05-06-2562
อบรมเรื่อง โรคจมูก ภูมิแพ้และไซนัส    (34 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
05-06-2562
อบรมเรื่อง โรคจมูก ภูมิแพ้และไซนัส  (15 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
05-06-2562
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
15-06-2019(2 วัน)DFหมู่ที่ 03 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 22-01-2562 Tranfer In บ.บ่อกระบาก หมู่ที่ 07 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบ  ส่องตาแล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 11-02-2562 New M+ บ.ดอนโค้ง หมู่ที่ 05 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุร  ดงดำ ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
6 12-03-2562 New M+ บ.สลกบาตร หมู่ที่ 05 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุ  สลกบาตร ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
7 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
8 21-03-2562 New M- บ.โนนตารอด หมู่ที่ 04 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบ  โนนตารอด ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
9 23-03-2562 EP-Spine บ.หนองเม่น หมู่ที่ 08 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
10 25-03-2562 New M+ บ.สี่แยกต้นไทร หมู่ที่ 05 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลั  ส่องตาแล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
11 25-03-2562 EP-Lymphnode บ.ศรีไพศาล หมู่ที่ 01 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษ  ศรีไพศาล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
12 26-03-2562 New M+ บ.ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 09 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรล  วังหามแห ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
13 29-03-2562 New M+ บ.บึงอ้อ หมู่ที่ 09 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุ  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
14 29-03-2562 New M+ บ.เกาะฝ้าย หมู่ที่ 04 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุ  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
15 07-04-2562 New M+ บ.โนนปอแดง หมู่ที่ 03 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบ  สลกบาตร ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
16 13-04-2562 Others M- บ.วังน้ำ หมู่ที่ 04 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแ  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
17 17-04-2562 TAD บ.ระหาร หมู่ที่ 01 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.  หนองหล่ม ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
18 23-04-2562 EP-Lymphnode บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
19 25-04-2562 New M+ บ.หัวเสลา หมู่ที่ 02 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุร  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
20 25-04-2562 New M+ บ.หนองชายกลอย หมู่ที่ 08 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลัก  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
21 02-05-2562 New M+ บ.คลองแขยง หมู่ที่ 01 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ  ท่าพุทรา ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
22 02-05-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
23 08-05-2562 Relapse บ.กระโดนเตี้ย หมู่ที่ 06 ต.วังไทร อ.คลองขลุง  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
24 13-05-2562 New M+ บ.บ่อถ้ำ หมู่ที่ 02 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
25 14-05-2562 EP-Pleuritis บ.โค้งวิไล หมู่ที่ 04 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
26 17-05-2562 Relapse บ.เนินยางงาม หมู่ที่ 10 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษ  ส่องตาแล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
27 25-05-2562 New M+ บ.สลกบาตร หมู่ที่ 05 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุ  สลกบาตร ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
28 27-05-2562 New M+ บ.เกาะฝ้าย หมู่ที่ 04 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุ  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
29 28-05-2562 New M+ บ.วังหันน้ำดึง หมู่ที่ 05 ต.วังแขม อ.คลองขลุง  บ่อทอง ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
30 29-05-2562 New M+ บ.วังล้อม หมู่ที่ 04 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบ  วังหามแห ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
31 31-05-2562 New M+ บ.คลองน้ำเย็นเหนือ หมู่ที่ 07 ต.คลองขลุง อ.คล  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
32 01-06-2562 New M+ บ.หาดชะอมเหนือ หมู่ที่ 02 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวร  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.

16-05-2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562    (80 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (108 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (126 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (164 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (230 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (272 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (327 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (318 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (307 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (392 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (406 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (418 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (447 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (550 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (671 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (780 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (861 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (930 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (967 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (944 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1142 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1065 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1192 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1131 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1217 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017

 

 

"Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย"


หรือ คลิ๊กที่นี่

 

 

"Scan QRCode เอกสารประกอบการตรวจราชการ และนิเทศงาน"


หรือ คลิ๊กที่นี่

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document