สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 28 มีนาคม 2558
1 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
08:00 - 16:30 น.
งานส่งเสริมสุขภาพ
จัดประชุม-อบรม
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
เยาวชน IDOOL จังหวัดกำแพงเพชร(1คน)
ณ กรุงเทพมหานครฯ (กรุงเทพมหานครฯ)
 
Untitled Document
ประชุมโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียน เติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุขและมีคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร...
      วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียน เติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุขและมีคุณธรรม จังหวัดก...
โพสต์ : 28/03/2015,11:06 น. โดย:งานบริหารทั่วไป อ่านเพิ่ม  
อบรมค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ...
    สำนักงานธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่1 จ.กำแพงเพชร โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวน...
โพสต์ 26/03/2015 อ่านเพิ่ม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework ให้กับคณะ...
โพสต์ 25/03/2015 อ่านเพิ่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่...
    วันนี้ (25 มีนาคม 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลใ...
โพสต์ 25/03/2015 อ่านเพิ่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ...
    วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร...
โพสต์ 24/03/2015 อ่านเพิ่ม
ร่วมฟังการประชุมทางไกล(Video Teleconference) ...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมฟังการประชุมทางไกล(Video Teleconference) จา...
โพสต์ 23/03/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

24-03-2558
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาาสตรบัณฑิต    (50 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19-03-2558
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ    (74 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
18-03-2558
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม    (36 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
18-03-2558
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง    (36 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
18-03-2558
การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558    (49 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ครั้งที่ 2)    (25 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
17-03-2558
ประกาศสอบราคา    (45 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
05-03-2558
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลขาณุวรล...    (65 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (51 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (51 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (826 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (705 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
จ.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา    (19 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
18-02-2558
จ.สมุทรปราการ สังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (118 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-02-2558
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (121 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
29-01-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (209 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
23-01-2558
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (332 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-03-2558
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เวชปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย    (21 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
24-03-2558
ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558    (30 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2558
จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ปรจำปี 2558    (30 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2558
ประชุมวิชาการ พัมนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์    (31 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-03-2558
ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 30    (34 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
27-03-2015(1 วัน)DHFหมู่ที่ 05 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.ลานกระบือ ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 04-11-2557 New M+ บ.โป่งแต้ หมู่ที่ 02 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบ  ศรีไพศาล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 29-01-2558 EP-Lymphnode บ.วังวัด หมู่ที่ 01 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ  ชายเคือง ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.
3 09-02-2558 New M+ บ.ศรีไพศาล หมู่ที่ 01 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษ  ศรีไพศาล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 19-02-2558 Tranfer In บ.บ่อทอง หมู่ที่ 05 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมื  ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 19-02-2558 TAF บ.สันเนินทราย หมู่ที่ 05 ต.วังชะโอน อ.บึงสามั  ชายเคือง ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.
6 19-02-2558 New M- บ.หนองทอง หมู่ที่ 10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย  เขาคีริส ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
7 03-03-2558 New M+ บ.ชัยมงคล หมู่ที่ 13 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี  ชายเคือง ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.
8 05-03-2558 New M- บ.วังสามัคคี หมู่ที่ 08 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ  บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
9 09-03-2558 New M+ บ.หนองร่ม หมู่ที่ 09 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ  วังชะโอน ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
10 10-03-2558 EP-Lymphnode บ.ลานดอกไม้ หมู่ที่ 01 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 10-03-2558 New M- บ.สักงาม หมู่ที่ 01 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพ  หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.  คลองลาน ,รพช.
12 11-03-2558 New M+ บ.ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 08 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ  คลองแขยง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
13 16-03-2558 New M+ บ.ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03 ต.ประชาสุขสันต์ อ.  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
14 17-03-2558 New M+ บ.เริงกะพง หมู่ที่ 03 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document